School Holiday Workshop - Denim Plant Pots - Pom pom making

School Holiday Workshop – Denim Plant Pots – Pom pom making